หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หน่วยงานราชการ

  หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

  โรงเรียน-การศึกษา

  เพื่อนบ้าน

  อื่น ๆ

      จำนวนผู้เยี่ยมชม 1125  ท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

 จากเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ และทรัพย์สินจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มลงมาตามลำห้วยลำห้วยแม่งอน ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก รวมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจำนวน 18 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิตจำนวน 7 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวน 37 หลังคา และเสียหายบางส่วนจำนวน 445 หลังคา พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวมกว่า 19,000 ไร่ ตลอดจนสร้างความเสียหายแก่สัตว์เลี้ยง ทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในชุมชน

          เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอฝาง ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 ภายใต้บริบทของความเอื้ออาทรสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการยกระดับกองทุนให้มีความเท่าเทียมกันในเครือข่ายด้านการบริหารจัดการ จากการอยู่รอดสู่การอยู่ดี จึงได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความเสียสละของกองทุนหมู่บ้านในเครือข่ายจำนวน 119 กองทุน ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นข้อตกลงในข้อบังคับเครือข่ายฯ ที่ต้องสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย ปีละ 500 บาท ซึ่งทำให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
          ผลการดำเนินงานโดยสรุป
1.      ปี พ.ศ. 2547 ได้สมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยสินามิภาคใต้ ประมาณ 30,000 บาท
2.      ปี พ.ศ. 2548 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จำนวน 30,000 บาท
3.      ปี พ.ศ. 2549 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จำนวน 50,000 บาท
4.      ปี พ.ศ. 2552 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น จากพายุลูกเห็บ ตำบลเวียง ตำบลม่อนปิ่น และตำบลสันทราย อำเภอฝาง จำนวน 100,000 บาท
5.      ปี พ.ศ. 2554 ดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้
 
5.1.วันที่ 8 เมษายน 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน 15,000 บาท 
 
5.2.วันที่ 31 มีนาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จำนวนเงิน 11,900 บาท
5.3.วันที่ 4 ตุลาคม 2554 ช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านเปียงกอก หมู่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50,000 บาท
5.4. วันที่ 4 ตุลาคม 2554 ประสานงานห้างร้านบริจาคเครื่องรับโทรทัศน์ให้กองทุนหมู่บ้านเปียงกอก หมู่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 10,040 บาท
5.5.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านประสบอุทกภัย ผ่านเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน เงิน 11,900 บาท
 
5.6.บริจาคซื้อที่ดินให้โรงพยาบาลฝาง จำนวน 15,000 บาท
   
                                                                หน้าแรก  |ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ผู้ดูแลระบบ